خرید ملک دراسپانیا

خرید ملک در اسپانیا

بر اساس قوانین اسپانیا، هر تبعه خارجی می تواند با خرید ملک به ارزش حداقل 500 هزار یورو در هر یک استان ها و یا جزایر

Read More »